Skip to main content

TreePower och BioFuel Region har tagit fram ett gemensamt position paper för en snabb, smart och leveranssäkrad omställning av flyget. Här beskriver vi vilka åtgärder som är viktigast för att minska flygets klimatavtryck, utan att riskera de transportpolitiska målen.

Flyget är av central betydelse för långväga och snabba transporter nationellt och internationellt. Det är en nödvändig del av transportsystemet och en förutsättning för regional tillgänglighet, attraktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt står flyget inför stora utmaningar med att minska sitt klimatavtryck. En viktig del i detta är att minska användandet av fossila drivmedel. För att möta denna utmaning har flygbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Eftersom flyget inte har samma möjligheter till elektrifiering som andra sektorer inom transportbranschen krävs åtgärder utifrån befintlig teknik, kunskap och potential. Därmed blir inhemsk bioflygbränsleproduktion en viktig förutsättning för att nå flygbranschens och politikens klimatmål.

Trots stor potential, framstående forskning, snabb teknikutveckling och en stark industritradition, saknar Sverige biodrivmedelsproducenter för flyget. Inhemsk produktion skulle innebära större utbud som bättre kan möta reduktionsplikten. Den importberoende ställning som Sverige idag har avseende bioflygbränsle innebär dessutom en nationell sårbarhet samt begränsade möjligheter till kontroll och spårbarhet utifrån bränslets livscykel.

För att påskynda flygbranschens minskade fossilberoende behöver industrin få rätt incitament att bidra till produktion av bioflygbränsle, primärt genom:

  • En kraftfull marknadsförflyttning för biobaserat flygbränsle genom en ökad offentlig efterfrågan och möjliggörande av skalbar inhemsk produktion.
  • En resurssmart omställning som säkrar transportbehov och kraftigt minskade klimatavtryck, utan kapitalförstöring och tidsförskjutning.
  • Ett optimerat råvaruutnyttjande genom att nyttja sidoströmmar inom skogsnäringen och returflöden, samt att resurs- och energioptimera dagens användning av skoglig biomassa.

Läs hela vårt position paper här!

Leave a Reply

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: