Skip to main content

Byggstenar

För att kunna utveckla och starta upp en kommersiell och storskalig inhemsk produktion av biobränsle för transporter måste rätt förutsättningar finnas på plats. TreePower arbetar därför utifrån fem grundläggande byggstenar – råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad. Vid uppnådda mål ska alla byggstenar vara på plats och tillsammans utgöra slutleveransen – ett business case för kommersiell storskalig inhemsk produktion av biobränsle i Norrbotten.

Råvara

TreePower vill utveckla biobränsle med restprodukter från Norrbottens skogsbruk. Första steget är att utreda hur mycket biomassa som finns i sidoströmmar från sågverk och massabruk, samt den kommersiella tillgången till grot, grenar, rötter och trädtoppar, och annan biomassa som idag oftast lämnas kvar i skogen. Vi undersöker även olika möjligheter att flytta biomassa mellan olika användningsområden, samt hur nya aktörer på marknaden påverkar framtida tillgång. Treepower ska på så sätt kartlägga marknadens framtida tillgång till lokal råvara för biobränsle.

Läs mer här

Energi

TreePower utvärderar hur storskalig användning av biomassa för att producera biobränsle påverkar energibalansen, främst ur ett regionalt värmenergiperspektiv. Det innebär att vi tar hänsyn till hur industrier och den kommunala sektorn – som redan använder biomassa för till exempel el och värme – skulle påverkas av att biomassa i större utsträckning används för biobränsle. Bland annat utforskas möjligheterna för att ersätta biomassa i dessa verksamheter med andra energikällor. För att kunna frigöra mer biomassa till alternativ användning så blir även energieffektivisering i alla dess former väsentliga verktyg för att nå målet.

Teknologi

Idag finns det flera sätt att tillverka biobränsle från skogliga restprodukter. TreePower kommer att kartlägga de kommersiella teknologierna som finns på marknaden idag och utvärdera dem utifrån ett helhetsperspektiv. Utöver olika scenarier för flöden av råvaror, kommer hänsyn tas till sidoströmmar och eventuella resurser som kan frigöras för att ersätta biomassa i andra delar av systemet.

Lokalisering

Utifrån en hypotes för råvara, energi och teknologi har Treepower tidigare utrett var i Norrbotten ett bioraffinaderi för tillverkning av biobränsle kan och bör placeras. Eventuella begränsningar i mark-, plan-, och miljöfrågor beaktades, liksom möjligheterna för leveranser av råvara och energi till respektive plats.

I dialog med aktuella kommuner undersöker vi både greenfield, nyetablering på tom yta, och brownfield, integrering med befintlig industri. Många komplexa frågor ska utredas. En viktig faktor förutom den geografiska platsen är tillgången på råvara, infrastruktur och logistik.

Marknad

Utöver de tekniska aspekterna undersöker TreePower förutsättningarna för kommersiell tillverkning av biobränsle ur ett vidare perspektiv. Genom en analys av utgångspunkter och möjliga scenarier för marknad, politik och regelverk kartläggs vilka eventuella regelförändringar som krävs för att få igång produktionen, samt eventuella risker och hinder i genomförandet.

Business case

Vi kommer i alla tidigare steg att gå från möjliga scenarion till troliga scenarion och paketera ihop all den information och kunskap som vi samlat på oss för att bygga ett “business case”.  Där kommer vi att belysa praktiska som kommersiella förutsättningar, samt föra resonemang om vilka politiska beslut som kan stötta övergången till ett fossilfritt biobränsle för transportsektorn 2030.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: