Vad är TreePower?

TreePower ska under tre år utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, från lokala skogsråvaror. Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Överblick

Projektet ska skapa förutsättningar för att utveckla och starta upp kommersiell, storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Med små och medelstora företag inom skogsindustrin och energisektorn, samt teknikleverantörer, som huvudmålgrupp ska projektet vara en bidragande faktor i nationella flygbranchens mål – ett fossilfritt inrikesflyg fram till 2030.

Syfte:

Skapa förutsättningar för storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten.

Mål:

Ett business case för produktion av bioflygbränsle samt pilotanläggning i drift

Långsiktigt mål:

Bidra till att flygbranschen når målet om ett fossilfritt inrikesflyg senast 2030 samt till ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten

Tidsram:

Januari 2020 – december 2023

Bakgrund

Flyget är ett viktigt och nödvändigt transportmedel för dagens internationella och exportberoende näringsliv, inte minst i Sveriges norra delar. Sverige ska samtidigt bli klimatneutralt till 2045, och flygbranschen har som mål att det svenska flyget ska vara fossilfritt till 2030.

Bioflygbränsle har en viktig roll att spela i arbetet mot ett fossilfritt svenskt flyg, men idag saknas det hållbara innovations- och business case för bioflygbränsle som har tillräcklig produktionskapacitet och lönsamhet.

I Norrbotten finns betydande potential att utveckla och etablera storskalig produktion av bioflygbränsle, eftersom såväl råvaran som kunskapen om den skogliga värdekedjan och förnybar energi redan finns på plats.

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att starta en storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten under perioden 2020–2023. Utgångspunkten ligger i regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, då det är den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri.

Med en tydlig samhandling inom värdekedjan kan konsekvenser av att frigöra biomassa ur industriella sidoströmmar till en ny typ av användning hanteras samtidigt som rätt förutsättningar skapas för bland annat systemintegration med befintlig industri.

Projektet välkomnar samhandling med andra regionala, nationella och internationella värdekedjor, vilka kan agera som potentiella  utvecklingspartner och framtida kunder till den biobaserade industrins värdekedja. TreePower ämnar att tillvara på affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Projekt-
organisation

Luleå Business Region leder och koordinerar arbetet samt skapar intresse på relevanta arenor, bygger partnerskap, bidrar till att stimulera efterfrågan, ökar kunskapsutbyte i regionen, samt identifierar och utvecklar synergier utifrån ett industriellt perspektiv. Luleå och Piteå kommun är samverkansparter som agerar som både finansiärer och styrgruppsmedlemmar. Invest in Norrbotten bidrar med sin upparbetade kompetens på att paketera och visa på investeringsmöjligheter i regionen.

Piteå Science Park deltar med kunskaper kring skogsindustrin och sin relation till klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) som man faciliterar. LTU bidrar med expertkompetens inom energiområdet, utvecklar tekniska lösningar och samarbetar med industrin, akademin och offentliga myndigheter för att säkerställa nödvändiga forskningsinsatser.

Luleå Business Region, Luleå Tekniska universitet, Piteå Science park

Partners