Skip to main content

Vad är TreePower: 

Agenda 2030

TreePowers arbete sker i linje med projektägarens vision och de globala målen. Projektet svarar upp mot sex av målen i Agenda 2030.

Relevanta mål utifrån agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Projektet bidrar till mål 8.3, främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet, genom att arbeta med att påverka politiken i den riktning som krävs för att möjliggöra satsningar på ny, innovativ verksamhet som dessutom bidrar till självförsörjning. Om ett bioraffinaderi etableras skulle TreePower enligt mål 8.4 (förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion) arbeta aktivt med att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväst och miljöförstöring då verksamheten producerar ett biobränsle som gör flyget hållbart och minskar det fossila beroendet. Ett bioraffinaderi med skogliga rester som råvara skulle innebära en teknisk uppgradering och innovation- samt ett högt förädlingsvärde (mål 8.2, främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppdradering).

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bioflygbränsle på hållbara grunder är en förutsättning för att flyget ska kunna bli fossilfritt på kort sikt (mål 9.4, uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet). TreePower är enligt mål 9.1 (skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer) en möjliggöra för en hållbar motståndskraftig (minskad sårbarhet mot omvärldshändelser på drivmedelsmarknaden tack vare inhemsk produktion) infrastruktur. I enlighet med 9.2, främja inkluderande och hållbar industrialisering, bidrar man till att industrin utvecklas i en hållbar riktning.

11. Hållbara städer och samhällen
Projektet arbetar mot mål 11.2, tillgängligör hållbara transportsystem för alla, för att möjliggöra hållbara flygtransporter.

12. Hållbar konsumtion och produktion
TreePower arbetar enligt mål 12C, eliminera marknadsstörtningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster, för att påverka politiken till att minska prisgapet mellan det fossila bränslet och biobränslet, samt att med flera andra styrmedel främja bioflygbränslet framför det fossila bränslet. Man kommunicerar genom öppna nyhetsbrev och debattartiklar för att bredda kunskap och insikt(mål 12.8, öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar) och vill resursoptimera de skogliga avfall/restprodukter som uppstår vid avverkning av skog. Istället för att de bränns upp eller lämnas kvar i skogen kan de nyttjas och bidra till en fossilfri framtid, vilket beskrivs i mål 12.3, hålbar förvaltning och användning av naturresurser.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Projektet vill i enlighet med mål 13.2, integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering, påverka politiken i riktning att med olika styrmedel främja produktion och användningen av inhemskt bioflygbränsle, med en hållbar livscykel, så att det fossila bränslet på sikt kan fasas ut.

17. Genomförande och globalt partnerskapEnligt mål 17.7, uppmuntra och effektiva partnerskap, bidrar projektet till att olika näringar tillsammans med kommun, energibolag, finansiella sektorn/investerare, skogsindustrin och flygbranschen samverkar. Projektet har också potential att under det sista året utveckla mer omfattande partnerskap med global förankring (mål 17.16)

Kontakt

Helena Holmgren, Luleå Business Region
helena.holmgren@luleabusiness.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: