Skip to main content

Vad är TreePower?

TreePower är ett initiativ som undersöker och försöker utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av biobränsle i Norrbotten, baserat på lokala sidoströmmar från skogsnäringen och förnybar el. Initiativet är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – produktion av biobränsle som kan stötta regionens företag med hållbara transporter.

Bakgrund

Hållbara transporter är viktigt och nödvändigt för dagens internationella och exportberoende näringsliv, inte minst i Sveriges norra delar. Sverige ska samtidigt bli klimatneutralt till 2045.

I Norrbotten finns betydande potential att utveckla och etablera storskalig produktion av biobränsle, eftersom såväl råvaran som kunskapen om den skogliga värdekedjan och förnybar energi redan finns på plats, vilket är viktiga grundförutsättningar.

Om Treepower

TreePower ska skapa förutsättningar för att utveckla och starta upp kommersiell, storskalig inhemsk produktion av biobränsle i Norrbotten.

Utgångspunkten ligger i regionens specifika förutsättningar och skogsnäringens värdekedja, då det är den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri.

Med en tydlig samhandling inom värdekedjan kan konsekvenser av att frigöra biomassa ur industriella sidoströmmar till en ny typ av användning hanteras, samtidigt som rätt förutsättningar skapas för bland annat systemintegration med befintlig industri.

Initiativet välkomnar samhandling med andra regionala, nationella och internationella värdekedjor, vilka kan agera som potentiella utvecklingspartner och framtida kunder till den biobaserade industrins värdekedja. TreePower ämnar ta tillvara på affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Med en tydlig samhandling inom värdekedjan kan konsekvenser av att frigöra biomassa ur industriella sidoströmmar till en ny typ av användning hanteras samtidigt som rätt förutsättningar skapas för bland annat systemintegration med befintlig industri.

Projektet välkomnar samhandling med andra regionala, nationella och internationella värdekedjor, vilka kan agera som potentiella  utvecklingspartner och framtida kunder till den biobaserade industrins värdekedja. TreePower ämnar att ta tillvara på affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Så här driver vi arbetet framåt

Konsortiet leder och koordinerar arbetet samt skapar intresse på relevanta arenor, bygger partnerskap, bidrar till att stimulera efterfrågan, ökar kunskapsutbyte i regionen, samt identifierar och utvecklar synergier utifrån ett industriellt perspektiv.

Piteå Science Park deltar med kunskaper kring skogsindustrin och sin relation till klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) som man faciliterar. Luleå tekniska universitet bidrar med expertkompetens inom energiområdet, utvecklar tekniska lösningar och samarbetar med industrin, akademin och offentliga myndigheter för att säkerställa nödvändiga forskningsinsatser. Invest In Norrbotten bidrar med sin kunskap kring etableringar och sitt breda nätverk kopplat mot detta.

Som stöd för att kunna driva arbetet så har konsortiet beviljats ett projekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Hållbara drivmedel i norr – där Tillväxtverket, Region Norrbotten, Piteå Kommun och Sparbanken Nord är medfinansiärer.

Projektet handlar om hur övre Norrland kan möta utmaningarna med fossilberoendet inom transportsektorn, genom att:

  • klargöra var de stora regionala transportköparna anser att behovet är störst för hållbara drivmedel, inom områden som är svåra att elektrifiera
  • i dialog med transportvärdekedjan peka ut vilket drivmedel som är mest relevant, så att såväl hela värdekedjan som nya tillverkare av drivmedel vet vart största regionala intresset finns.
  • utreda och skapa förutsättningar för produktion av hållbara drivmedel i norra Sverige via byggstenarna; marknad, teknologi, råvara, energi, plats och ett hållbart affärscase.
  • stötta de som vill etablera produktion av hållbara drivmedel i norr, samt de som vill bidra med förutsättningar, med kunskapsöverföring och tillgång till samverkansarenor och nätverk.

Ambitionen är att fortsätta utveckla och bredda resultaten från det tidigare treåriga ERUF-projektet Treepower, där syftet var att utreda förutsättningarna för en storskalig produktion av hållbart flygbränsle i norr. I det nya projektet finns ett bredare anslag att inkludera flyg, fartyg och arbetsfordon, som alla är sektorer där det kommer att vara svårt att lämna flytande drivmedel fullt ut. Exakt vilken typ av hållbara drivmedel som är rätt att producera är fortfarande en öppen fråga och mycket kopplat till marknadens utveckling och förmågan att få ihop affärsmodellen.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: