Skip to main content

Vad är TreePower: 

Agenda 2030

TreePowers arbete sker i linje med de globala målen. Initiativet svarar upp mot sex av målen i Agenda 2030.

Relevanta mål utifrån agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Treepower bidrar till mål 8.3, främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet, genom att arbeta med att påverka politiken i den riktning som krävs för att möjliggöra satsningar på ny, innovativ verksamhet som dessutom bidrar till självförsörjning. Om ett bioraffinaderi etableras skulle TreePower enligt mål 8.4 (förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion) arbeta aktivt med att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring då verksamheten producerar ett biobränsle som gör transporter hållbara och minskar det fossila beroendet. Ett bioraffinaderi med skogliga rester som råvara skulle innebära en teknisk uppgradering och innovation- samt ett högt förädlingsvärde (mål 8.2, främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppdradering).

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Biobränsle på hållbara grunder är en förutsättning för att transporter ska kunna bli fossilfria på kort sikt (mål 9.4, uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet). TreePower är enligt mål 9.1 (skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer) en möjliggörare för en hållbar motståndskraftig (minskad sårbarhet mot omvärldshändelser på drivmedelsmarknaden tack vare inhemsk produktion) infrastruktur. I enlighet med 9.2, att främja inkluderande och hållbar industrialisering, bidrar man till att industrin utvecklas i en hållbar riktning.

11. Hållbara städer och samhällen
Initiativet Treepower arbetar mot mål 11.2, tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla, för att möjliggöra hållbara transporter.

12. Hållbar konsumtion och produktion
TreePower arbetar enligt mål 12C, eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster, för att påverka politiken till att minska prisgapet mellan det fossila bränslet och biobränslet, samt att med flera andra styrmedel främja biobränslet framför det fossila bränslet. Man kommunicerar genom öppna nyhetsbrev och debattartiklar för att bredda kunskap och insikt(mål 12.8, öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar) och vill resursoptimera de skogliga avfall/restprodukter som uppstår vid avverkning av skog. Istället för att de bränns upp eller lämnas kvar i skogen kan de nyttjas och bidra till en fossilfri framtid, vilket beskrivs i mål 12.3, hålbar förvaltning och användning av naturresurser.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Treepower vill i enlighet med mål 13.2, integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering, påverka politiken i riktning att med olika styrmedel främja produktion och användningen av inhemskt biobränsle, med en hållbar livscykel, så att det fossila bränslet på sikt kan fasas ut.

17. Genomförande och globalt partnerskap Enligt mål 17.7, uppmuntra och effektiva partnerskap, bidrar Treepower till att olika näringar tillsammans med kommun, energibolag, finansiella sektorn/investerare, skogsindustrin och transportsektorn och transportköpare samverkar. Treepower har också potential att utveckla mer omfattande partnerskap med global förankring (mål 17.16)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: