Skip to main content

TreePower har genomfört en första sondering gällande möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi för framställning av bioflygbränsle i Norrbotten.

– Vi har haft inledande samtal med Luleå, Piteå, Kalix, Boden och Älvsbyns kommun. I detta skede undersöker vi både greenfield (nyetablering på en tom yta) och brownfield (integrering med en befintlig industri). Det är många komplexa frågor som måste utredas, säger Helena Holmgren, projektledare TreePower.

TreePower har identifierat ett antal krav och önskemål kopplat till etableringen. Markbehovet bedöms till cirka 20.000-30.000 kvadratmeter och anläggningen kommer sannolikt bli högre än 35 meter, beroende på vilken teknologi som används. Det krävs tillgång till infrastruktur och logistik. Närhet till hamn och järnväg är positivt, hög vägstandard likaså. Eftersom det handlar om en tillståndspliktig verksamhet kommer det att krävas miljötillstånd.

Valet av råvara påverkar lokaliseringen

En annan faktor vid valet av lokalisering är tillgången på råvara. TreePower utreder för tillfället vilken råvara och teknologi som ska användas för framställning av bioflygbränsle. Utgångspunkten är att nyttja skogliga restprodukter och sidoströmmar, eventuellt kombinerat med el och/eller vätgas för att maximera produktvolymen från biomassan. Vid en industriintegration underlättar det om man har ungefär samma råvaruflöden, det skulle till exempel kunna vara ett massabruk, sågverk eller kraftvärmeverk. Eftersom flygplan inte får köra på enbart biobränsle behöver det blandas med fossilt bränsle innan det kan levereras till flygplatsen.

Nästa steg blir att fördjupa dialogen kring lokalisering med kommuner och industrier. Parallellt fortsätter arbetet med de andra byggstenarna i TreePower; råvara, teknologi, energi och marknad.

– Det känns bra, vi märker av ett stort intresse hos kommunerna. Det börjar växa fram ett hållbarhetskluster med stora satsningar mot fossilfrihet i den här regionen. TreePower passar väl in i detta sammanhang, säger Helena Holmgren.

Leave a Reply

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: