Skip to main content

Råvarutillgången har avgörande betydelse för möjligheten att etablera en storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle. Därför genomför TreePower en kartläggning av marknadens framtida tillgång till regional råvara samt om det går att öka utbudet genom att effektivisera befintliga flöden och processer.

Arbetet leds av Ulf Westerberg som är innovationsledare hos TreePowers projektpartner Piteå Science Park. Han koordinerar också samverkan inom klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) som engagerar en rad aktörer från den skogliga värdekedjan.

Kartläggningen ska utreda om det finns tillräckligt mycket biomassa för att försörja ett nytt bioraffinaderi för storskalig produktion av bioflygbränsle. Första steget blir att undersöka tillgången på biomassa inom följande områden:

• Industriella sidoströmmar – restprodukter från sågverk och massabruk. Till exempel bark, flis, sågspån, avkap, kutterspån och svartlut.

• Skogliga sidoströmmar – framförallt grot (grenar och toppar) som lämnas kvar vid gallring och slutavverkning. 

• Tänkbara returflöden – till exempel returträ eller andra avfallsfraktioner.

Idag används biomassa från ovan nämnda sidoströmmar huvudsakligen som energibärare för värmeproduktion inom skogsindustri och för fjärrvärme. För att kunna plocka bort biomassa ur befintliga processer så måste den ersättas av andra energibärare alternativt genom energieffektivisering. Kartläggningen omfattar även framtidsspaning och omvärldsbevakning av utvecklingen inom den biobaserade industrin och hur denna påverkar nyttjandet av sidoströmmarna, berättar Ulf Westerberg.

Regionalt skogsprogram pekar ut riktningen

Tillgången på- och användningen av biomassa diskuteras också i Norrbottens regionala skogsprogram. Här fastslås bland annat att: ”Norra Sverige har en möjlighet att utvecklas till ett nav för bioekonomisk forskning, innovation och produktion av förädlad skogsråvara i bred bemärkelse.” För att nyttja utvecklingspotentialen i sidoströmmarna krävs att värdekedjan optimeras samt att regionens aktörer bejakar ny teknik och innovationer. Samtidigt konstaterar skogsprogrammet att skogens resurser ska räcka till mycket och att det finns många målkonflikter mellan olika intressen.

Jag hoppas att det regionala skogsprogrammet ska bidra till en ökad dialog och förståelse mellan aktörerna i den skogsbaserade värdekedjan. Samhället har förväntningar och önskemål om att skogen ska leverera nya biobaserade produkter och material. Ett exempel är bioflygbränsle där TreePower kan komma att spela en viktig roll. Det kommer att krävas avvägningar och samarbete för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, säger Ulf Westerberg.

FAKTA

TreePower arbetar utifrån fem grundläggande byggstenar – råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad. Vid projektets slut ska alla byggstenar vara på plats och tillsammans utgöra slutleveransen – ett business case för kommersiell storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: